Xianggong Mountain is located between the Mural Hill and Yellow Cloth Shoal in Xingping Town of Yangshuo, Guangxi of China.